ชื่อ - นามสกุล :นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0614569579
Email :sutthirot79@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา